درباره ما

شرکت بازرگانی بین المللی کانیارگواشیر پارس یک شرکت خصوصی مستقل است که در زمینه صادرات و واردات در سال 1398 در کرمان تاسیس شد. محورهای فعالیت شرکت کانیارعبارت است از

▪ صادرات، واردات و انجام امورمربوط به بازرگانی کلیه اقلام مجاز

▪ یافتن و به اشتراک گذاشتن تولید کنندگان و خریداران معتبرداخلی و خارجی

▪ شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخل و خارج از کشور

▪ اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخل و خارج از کشور و همچنین اعطای نمایندگی به آنها

▪ مشارکت و شرکت در نمایشگاههای تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج از کشور

▪ جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش خصوصی در حوزه های تخصصی مختلف در ایران

بازگشت به بالا